ImageListArray.GetControlInstanceType Metoda

Definice

protected:
 override Type ^ GetControlInstanceType();
protected override Type GetControlInstanceType ();
override this.GetControlInstanceType : unit -> Type
Protected Overrides Function GetControlInstanceType () As Type

Návraty

Type

ImageListArrayTřída je základní třída pro všechna pole ovládacích prvků, která se používají v aplikacích upgradovaných z Visual Basic 6,0.The ImageListArray class is the base class for all control arrays that are used in applications upgraded from Visual Basic 6.0. Vzhledem k tomu, že tato třída není typicky používána k vytvoření instance třídy, tato Protected metoda není obvykle volána přímo, ale je namísto toho volána odvozenou třídou.Because this class is not typically used to create an instance of the class, this Protected method is usually not called directly but is instead called by a derived class.

Poznámky

Tuto metodu nelze volat z kódu vaší aplikace.This method cannot be called from your application's code. GetTypeMísto toho použijte metodu.Use the GetType method instead.

Poznámka

Funkce a objekty v Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 oboru názvů jsou k dispozici pro použití nástroji pro upgrade z Visual Basic 6,0 na Visual Basic.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. Ve většině případů tyto funkce a objekty duplikují funkce, které můžete najít v jiných oborech názvů v .NET Framework.NET Framework .In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Jsou nezbytné pouze v případě, že se model kódu Visual Basic 6,0 od implementace významně liší .NET Framework.NET Framework .They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework.NET Framework implementation.

Platí pro