FileSystem Třída

Definice

Poskytuje vlastnosti a metody pro práci s jednotkami, soubory a adresáři.Provides properties and methods for working with drives, files, and directories.

public ref class FileSystem
public class FileSystem
type FileSystem = class
Public Class FileSystem
Dědičnost
FileSystem

Příklady

Tento příklad zkontroluje, zda C:\backup\logs složka existuje, a zkontroluje její vlastnosti.This example checks to determine whether the folder C:\backup\logs exists and checks its properties.

Dim logInfo As System.IO.DirectoryInfo
If My.Computer.FileSystem.DirectoryExists("C:\backup\logs") Then
    logInfo = My.Computer.FileSystem.GetDirectoryInfo(
      "C:\backup\logs")
End If

Poznámky

V následující tabulce jsou uvedeny příklady úloh týkajících se My.Computer.FileSystem objektu.The following table lists examples of tasks involving the My.Computer.FileSystem object.

ProTo Seznamte se sSee
Čtení z textového souboruRead from a text file Postupy: čtení z textových souborůHow to: Read from Text Files
Čtení z textového souboru s oddělovačiRead from a delimited text file Postupy: Čtení z textových souborů s oddělovačem čárkouHow to: Read From Comma-Delimited Text Files
Čtení z textového souboru s pevnou šířkouRead from a fixed-width text file Postupy: Čtení z textových souborů s pevnou šířkouHow to: Read From Fixed-width Text Files
Čtení z textového souboru s více formátyRead from a text file with multiple formats Postupy: Čtení z textových souborů ve více formátechHow to: Read From Text Files with Multiple Formats
Čtení z binárního souboruRead from a binary file Postupy: Čtení z binárních souborůHow to: Read From Binary Files
Čtení z textového souboru s StreamReaderRead from a text file with a StreamReader Postupy: Čtení textu ze souborů pomocí třídy StreamReaderHow to: Read Text from Files with a StreamReader
Zápis do textového souboruWrite to a text file Postupy: Zápis textu do souborůHow to: Write Text to Files
Připojit k textovému souboruAppend to a text file Postupy: Připojování k textovým souborůmHow to: Append to Text Files
Zápis do binárního souboruWrite to a binary file Postupy: Zápis do binárních souborůHow to: Write to Binary Files
Zápis do textových souborů v adresáři dokumentyWrite to text files in the MyDocuments directory Postupy: Zápis textu do souborů v adresáři Moje dokumentyHow to: Write Text to Files in the My Documents Directory
Zápis do textového souboru s StreamWriterWrite to a text file with a StreamWriter Postupy: Zápis textu do souborů pomocí třídy StreamWriterHow to: Write Text to Files with a StreamWriter
Kopírování souborů s určitým vzoremCopy files with a specific pattern Postupy: Kopírování souborů vyhovujících určitému vzoru do jiného adresářeHow to: Copy Files with a Specific Pattern to a Directory
Zkopírování souboru do stejného adresářeCopy a file to the same directory Postupy: Vytvoření kopie souboru ve stejném adresářiHow to: Create a Copy of a File in the Same Directory
Kopírování souboru do jiného adresářeCopy a file to a different directory Postupy: Vytvoření kopie souboru v jiném adresářiHow to: Create a Copy of a File in a Different Directory
Vytvoření souboruCreate a file Postupy: Vytvoření souboruHow to: Create a File
Odstranění souboruDelete a file Postupy: Odstranění souboruHow to: Delete a File
Hledání souborů s určitým vzoremFind files with a specific pattern Postupy: Hledání souborů pomocí specifického vzoruHow to: Find Files with a Specific Pattern
Přesunout souborMove a file Postupy: Přesunutí souboruHow to: Move a File
Přejmenování souboruRename a file Postupy: Přejmenování souboruHow to: Rename a File
Zkopírování adresáře do jiného adresářeCopy a directory to another directory Postupy: Zkopírování adresáře do jiného adresářeHow to: Copy a Directory to Another Directory
Vytvoření adresářeCreate a directory Postupy: Vytvoření adresářeHow to: Create a Directory
Najde podadresáře s určitým vzorem.Find subdirectories with a specific pattern Postupy: Hledání podadresářů pomocí specifického vzoruHow to: Find Subdirectories with a Specific Pattern
Získání kolekce souborů v adresářiGet the collection of files in a directory Postupy: Získání kolekce souborů z adresářeHow to: Get the Collection of Files in a Directory
Čtení z adresáře dokumentyRead from the MyDocuments directory Postupy: Načtení obsahu adresáře Moje dokumentyHow to: Retrieve the Contents of the My Documents Directory
Analyzovat cestu k souboruParse a file path Postupy: Analýza cest k souborůmHow to: Parse File Paths

Konstruktory

FileSystem()

Inicializuje novou instanci třídy FileSystem.Initializes a new instance of the FileSystem class.

Vlastnosti

CurrentDirectory

Získá nebo nastaví aktuální adresář.Gets or sets the current directory.

Drives

Vrátí kolekci všech dostupných názvů jednotek, která je jen pro čtení.Returns a read-only collection of all available drive names.

Metody

CombinePath(String, String)

Kombinuje dvě cesty a vrátí správně naformátovanou cestu.Combines two paths and returns a properly formatted path.

CopyDirectory(String, String)

Zkopíruje obsah adresáře do jiného adresáře.Copies the contents of a directory to another directory.

CopyDirectory(String, String, Boolean)

Zkopíruje obsah adresáře do jiného adresáře.Copies the contents of a directory to another directory.

CopyDirectory(String, String, UIOption)

Zkopíruje obsah adresáře do jiného adresáře.Copies the contents of a directory to another directory.

CopyDirectory(String, String, UIOption, UICancelOption)

Zkopíruje obsah adresáře do jiného adresáře.Copies the contents of a directory to another directory.

CopyFile(String, String)

Zkopíruje soubor do nového umístění.Copies a file to a new location.

CopyFile(String, String, Boolean)

Zkopíruje soubor do nového umístění.Copies a file to a new location.

CopyFile(String, String, UIOption)

Zkopíruje soubor do nového umístění.Copies a file to a new location.

CopyFile(String, String, UIOption, UICancelOption)

Zkopíruje soubor do nového umístění.Copies a file to a new location.

CreateDirectory(String)

Vytvoří adresář.Creates a directory.

DeleteDirectory(String, DeleteDirectoryOption)

Odstraní adresář.Deletes a directory.

DeleteDirectory(String, UIOption, RecycleOption)

Odstraní adresář.Deletes a directory.

DeleteDirectory(String, UIOption, RecycleOption, UICancelOption)

Odstraní adresář.Deletes a directory.

DeleteFile(String)

Odstraní soubor.Deletes a file.

DeleteFile(String, UIOption, RecycleOption)

Odstraní soubor.Deletes a file.

DeleteFile(String, UIOption, RecycleOption, UICancelOption)

Odstraní soubor.Deletes a file.

DirectoryExists(String)

Vrátí True, pokud existuje zadaný adresář.Returns True if the specified directory exists.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
FileExists(String)

Vrátí True, zda zadaný soubor existuje.Returns True if the specified file exists.

FindInFiles(String, String, Boolean, SearchOption)

Vrátí kolekci řetězců jen pro čtení představujících názvy souborů, které obsahují zadaný text.Returns a read-only collection of strings representing the names of files containing the specified text.

FindInFiles(String, String, Boolean, SearchOption, String[])

Vrátí kolekci řetězců jen pro čtení představujících názvy souborů, které obsahují zadaný text.Returns a read-only collection of strings representing the names of files containing the specified text.

GetDirectories(String)

Vrátí kolekci řetězců reprezentujících názvy cest podadresářů v adresáři.Returns a collection of strings representing the path names of subdirectories within a directory.

GetDirectories(String, SearchOption, String[])

Vrátí kolekci řetězců reprezentujících názvy cest podadresářů v adresáři.Returns a collection of strings representing the path names of subdirectories within a directory.

GetDirectoryInfo(String)

Vrátí objekt DirectoryInfo pro zadanou cestu.Returns a DirectoryInfo object for the specified path.

GetDriveInfo(String)

Vrátí objekt DriveInfo pro zadanou jednotku.Returns a DriveInfo object for the specified drive.

GetFileInfo(String)

Vrátí objekt FileInfo pro zadaný soubor.Returns a FileInfo object for the specified file.

GetFiles(String)

Vrátí kolekci řetězců jen pro čtení, které představují názvy souborů v adresáři.Returns a read-only collection of strings representing the names of files within a directory.

GetFiles(String, SearchOption, String[])

Vrátí kolekci řetězců jen pro čtení, které představují názvy souborů v adresáři.Returns a read-only collection of strings representing the names of files within a directory.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetName(String)

Analyzuje název souboru mimo poskytnutou cestu.Parses the file name out of the path provided.

GetParentPath(String)

Vrátí nadřazenou cestu k zadané cestě.Returns the parent path of the provided path.

GetTempFileName()

Vytvoří jednoznačně pojmenovaný dočasný soubor s nulovým bajtem na disku a vrátí úplnou cestu k tomuto souboru.Creates a uniquely named zero-byte temporary file on disk and returns the full path of that file.

GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MoveDirectory(String, String)

Přesune adresář z jednoho umístění do druhého.Moves a directory from one location to another.

MoveDirectory(String, String, Boolean)

Přesune adresář z jednoho umístění do druhého.Moves a directory from one location to another.

MoveDirectory(String, String, UIOption)

Přesune adresář z jednoho umístění do druhého.Moves a directory from one location to another.

MoveDirectory(String, String, UIOption, UICancelOption)

Přesune adresář z jednoho umístění do druhého.Moves a directory from one location to another.

MoveFile(String, String)

Přesune soubor do nového umístění.Moves a file to a new location.

MoveFile(String, String, Boolean)

Přesune soubor do nového umístění.Moves a file to a new location.

MoveFile(String, String, UIOption)

Přesune soubor do nového umístění.Moves a file to a new location.

MoveFile(String, String, UIOption, UICancelOption)

Přesune soubor do nového umístění.Moves a file to a new location.

OpenTextFieldParser(String)

Metoda OpenTextFieldParser umožňuje vytvořit objekt TextFieldParser, který poskytuje způsob, jak snadno a efektivně analyzovat strukturované textové soubory, jako jsou protokoly.The OpenTextFieldParser method allows you to create a TextFieldParser object, which provides a way to easily and efficiently parse structured text files, such as logs. Objekt TextFieldParser lze použít ke čtení souborů s oddělovači i s pevnou šířkou.The TextFieldParser object can be used to read both delimited and fixed-width files.

OpenTextFieldParser(String, Int32[])

Metoda OpenTextFieldParser umožňuje vytvořit objekt TextFieldParser, který poskytuje způsob, jak snadno a efektivně analyzovat strukturované textové soubory, jako jsou protokoly.The OpenTextFieldParser method allows you to create a TextFieldParser object, which provides a way to easily and efficiently parse structured text files, such as logs. Objekt TextFieldParser lze použít ke čtení souborů s oddělovači i s pevnou šířkou.The TextFieldParser object can be used to read both delimited and fixed-width files.

OpenTextFieldParser(String, String[])

Metoda OpenTextFieldParser umožňuje vytvořit objekt TextFieldParser, který poskytuje způsob, jak snadno a efektivně analyzovat strukturované textové soubory, jako jsou protokoly.The OpenTextFieldParser method allows you to create a TextFieldParser object, which provides a way to easily and efficiently parse structured text files, such as logs. Objekt TextFieldParser lze použít ke čtení souborů s oddělovači i s pevnou šířkou.The TextFieldParser object can be used to read both delimited and fixed-width files.

OpenTextFileReader(String)

Otevře objekt StreamReader pro čtení ze souboru.Opens a StreamReader object to read from a file.

OpenTextFileReader(String, Encoding)

Otevře objekt StreamReader pro čtení ze souboru.Opens a StreamReader object to read from a file.

OpenTextFileWriter(String, Boolean)

Otevře objekt StreamWriter, který se má zapsat do zadaného souboru.Opens a StreamWriter object to write to the specified file.

OpenTextFileWriter(String, Boolean, Encoding)

Otevře StreamWriter pro zápis do zadaného souboru.Opens a StreamWriter to write to the specified file.

ReadAllBytes(String)

Vrátí obsah souboru jako bajtové pole.Returns the contents of a file as a byte array.

ReadAllText(String)

Vrátí obsah textového souboru jako String.Returns the contents of a text file as a String.

ReadAllText(String, Encoding)

Vrátí obsah textového souboru jako String.Returns the contents of a text file as a String.

RenameDirectory(String, String)

Přejmenuje adresář.Renames a directory.

RenameFile(String, String)

Přejmenuje soubor.Renames a file.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
WriteAllBytes(String, Byte[], Boolean)

Zapisuje data do binárního souboru.Writes data to a binary file.

WriteAllText(String, String, Boolean)

Zapisuje text do souboru.Writes text to a file.

WriteAllText(String, String, Boolean, Encoding)

Zapisuje text do souboru.Writes text to a file.

Platí pro

Viz také