DiskSpaceExhaustedOption Výčet

Definice

Určuje, co dělat, když se FileLogTraceListener objekt pokusí zapisovat do protokolu a že je k dispozici méně volného místa na disku, než je určeno ReserveDiskSpace vlastností.Determines what to do when the FileLogTraceListener object attempts to write to a log and there is less free disk space available than specified by the ReserveDiskSpace property.

public enum class DiskSpaceExhaustedOption
public enum DiskSpaceExhaustedOption
type DiskSpaceExhaustedOption = 
Public Enum DiskSpaceExhaustedOption
Dědičnost
DiskSpaceExhaustedOption

Pole

DiscardMessages 1

Zahodí zprávy protokolu.Discard log messages.

ThrowException 0

Vyvolejte výjimku.Throw an exception.

Poznámky

Pokud je DiskSpaceExhaustedBehavior vlastnost nastavená na DiscardMessages, zprávy protokolu se ve výchozím nastavení zahodí, pokud není dostatek místa rezervovaného disku.When the DiskSpaceExhaustedBehavior property is set to DiscardMessages, the log messages are by default discarded if there is not enough reserved disk space. Tím zabráníte selhání jednoduchých aplikací, pokud je disk příliš plný.This prevents simple applications from failing if the disk gets too full.

Pro robustnější aplikaci nastavte DiskSpaceExhaustedBehavior vlastnost na hodnotu ThrowException a přidejte Try...Catch bloky kolem veškerého kódu, který zapisuje do protokolu.For a more robust application, set the DiskSpaceExhaustedBehavior property to ThrowException, and add Try...Catch blocks around all code that writes to the log.

Platí pro

Viz také