VsaItemsEnumerator Třída

Definice

Upozornění

Use of this type is not recommended because it is being deprecated in Visual Studio 2005; there will be no replacement for this feature. Please see the ICodeCompiler documentation for additional help.

Podporuje jednoduchou iteraci v neobecné kolekci.Supports a simple iteration over a non-generic collection.

public ref class VsaItemsEnumerator : System::Collections::IEnumerator
public class VsaItemsEnumerator : System.Collections.IEnumerator
[System.Obsolete("Use of this type is not recommended because it is being deprecated in Visual Studio 2005; there will be no replacement for this feature. Please see the ICodeCompiler documentation for additional help.")]
public class VsaItemsEnumerator : System.Collections.IEnumerator
type VsaItemsEnumerator = class
    interface IEnumerator
[<System.Obsolete("Use of this type is not recommended because it is being deprecated in Visual Studio 2005; there will be no replacement for this feature. Please see the ICodeCompiler documentation for additional help.")>]
type VsaItemsEnumerator = class
    interface IEnumerator
Public Class VsaItemsEnumerator
Implements IEnumerator
Dědičnost
VsaItemsEnumerator
Atributy
Implementuje

Vlastnosti

Current

Získá prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MoveNext()

Posune enumerátor na další prvek kolekce.Advances the enumerator to the next element of the collection.

Reset()

Nastaví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro