HashEnumerator<TKey,TValue>(INode<TValue>) Konstruktor

Definice

Přidělí a inicializuje nový HashEnumerator<TKey,TValue> objekt.Allocates and initializes a new HashEnumerator<TKey,TValue> object.

public:
 HashEnumerator(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::INode<TValue> ^ _First);
public HashEnumerator (Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.INode<TValue> _First);
new Microsoft.VisualC.StlClr.HashEnumerator<'Key, 'Value> : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.INode<'Value> -> Microsoft.VisualC.StlClr.HashEnumerator<'Key, 'Value>
Public Sub New (_First As INode(Of TValue))

Parametry

_First
INode<TValue>

První uzel v kontejneru, přes který se má iterovat.The first node in the container over which to iterate.

Platí pro