TreeEnumerator<TKey,TValue> Třída

Definice

Podporuje jednoduchou iteraci v jakémkoli objektu STL/CLR, který implementuje ITree<TKey,TValue> rozhraní.Supports simple iteration over any STL/CLR object that implements the ITree<TKey,TValue> interface.

generic <typename TKey, typename TValue>
public ref class TreeEnumerator : Microsoft::VisualC::StlClr::TreeEnumeratorBase<TKey, TValue>, System::Collections::Generic::IEnumerator<TValue>
public class TreeEnumerator<TKey,TValue> : Microsoft.VisualC.StlClr.TreeEnumeratorBase<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerator<TValue>
type TreeEnumerator<'Key, 'Value> = class
    inherit TreeEnumeratorBase<'Key, 'Value>
    interface IEnumerator<'Value>
Public Class TreeEnumerator(Of TKey, TValue)
Inherits TreeEnumeratorBase(Of TKey, TValue)
Implements IEnumerator(Of TValue)

Parametry typu

TKey

Typ klíčové součásti prvku v řízené sekvenci.The type of the key component of an element in the controlled sequence.

TValue

Typ komponenty Value prvku v řízené sekvenci.The type of the value component of an element in the controlled sequence.

Dědičnost
TreeEnumerator<TKey,TValue>
Implementuje

Poznámky

Některé metody, především operátory, deklarují typ parametru, ale neurčují název parametru.Some methods, especially operators, declare a type for a parameter but do not specify a parameter name. Takový parametr se nazývá nepojmenovaný parametr.Such a parameter is known as an unnamed parameter. V dokumentaci pro tyto metody zastupuje nepojmenovaný parametr zástupný symbol __unnamed0 .In the documentation for these methods, the __unnamed0 placeholder represents the unnamed parameter.

Konstruktory

TreeEnumerator<TKey,TValue>(INode<TValue>)

Přidělí a inicializuje nový TreeEnumerator<TKey,TValue> objekt.Allocates and initializes a new TreeEnumerator<TKey,TValue> object.

Vlastnosti

Current

Získá nebo nastaví aktuální prvek v kolekci.Gets or sets the current element in the collection.

Metody

Dispose()

Uvolňuje, vydává nebo obnovuje nespravované prostředky používané TreeEnumerator<TKey,TValue> objektem.Frees, releases, or resets unmanaged resources that are used by the TreeEnumerator<TKey,TValue> object.

Dispose(Boolean)

Uvolňuje, vydává nebo obnovuje nespravované prostředky používané TreeEnumerator<TKey,TValue> objektem.Frees, releases, or resets unmanaged resources that are used by the TreeEnumerator<TKey,TValue> object.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MoveNext()

Posune enumerátor na další prvek v kolekci.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Nastaví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro