CommandBarsClass.Item[Object] Vlastnost

Definice

Získá panel příkazů, který se shoduje se zadaným názvem nebo indexem.

public:
 virtual property Microsoft::VisualStudio::CommandBars::CommandBar ^ default[System::Object ^] { Microsoft::VisualStudio::CommandBars::CommandBar ^ get(System::Object ^ Index); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(0)]
public virtual Microsoft.VisualStudio.CommandBars.CommandBar this[object Index] { [System.Runtime.InteropServices.DispId(0)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(0)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(0)>]
member this.Item(obj) : Microsoft.VisualStudio.CommandBars.CommandBar
Default Public Overridable ReadOnly Property Item(Index As Object) As CommandBar

Parametry

Index
Object

Název nebo index.

Hodnota vlastnosti

CommandBar

CommandBar, Který odpovídá názvu nebo indexu.

Implementuje

Atributy

Poznámky pro dědice

Tato metoda by měla pro parametry umožňovat buď index (1), nebo název panelu příkazů.

Platí pro