CommandBarsClass.TmcGetName[Int32, String] Vlastnost

Definice

Získá název.Gets the name. Tato metoda je zastaralá.This method has been deprecated.

public:
 virtual property int TmcGetName[int, System::String ^ %] { int get(int tmc, [Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % pbstrName); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809362)]
[get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809362)]
[get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)]
public virtual int TmcGetName[int tmc, out string pbstrName] { get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809362)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809362)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)>]
member this.TmcGetName(int * string) : int
Public Overridable ReadOnly Property TmcGetName(tmc As Integer, ByRef pbstrName As String) As Integer

Parametry

tmc
Int32

Vyhrazeno.Reserved. Nastavte na 0.Set to 0.

pbstrName
String

mimo Název.[out] The name.

Hodnota vlastnosti

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Implementuje

Atributy

Poznámky pro dědice

Tato vlastnost by měla vyvolat výjimku DeprecatedException.This property should throw a DeprecatedException.

Platí pro