IAccessible.accDoDefaultAction(Object) Metoda

Definice

Provede výchozí akci.

void accDoDefaultAction(winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & varChild);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(-5018)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)]
public void accDoDefaultAction (object varChild);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(-5018)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)>]
abstract member accDoDefaultAction : obj -> unit
Public Sub accDoDefaultAction (Optional varChild As Object)

Parametry

varChild
Object

Podřízená položka, ke které patří výchozí akce Pokud má hodnotu null, je akce výchozí pro samotný objekt.

Atributy

Platí pro