TypeRef.IsAssignableFrom(TypeRef) Metoda

Definice

Kontroluje, zda typ reprezentovaný daným odkazem TypeRef lze přiřadit k typu reprezentovanému touto instancí.Checks if the type represented by the given TypeRef can be assigned to the type represented by this instance.

public bool IsAssignableFrom (Microsoft.VisualStudio.Composition.Reflection.TypeRef other);
member this.IsAssignableFrom : Microsoft.VisualStudio.Composition.Reflection.TypeRef -> bool
Public Function IsAssignableFrom (other As TypeRef) As Boolean

Parametry

other
TypeRef

Odkaz TypeRef na porovnáníTypeRef to compare to

Návraty

Boolean

true, pokud se daný odkaz TypeRef dá přiřadit k této instanci, jinak false.true if the given TypeRef can be assigned to this instance, false otherwise.

Poznámky

Kontrolu přiřazení je prováděno procházením všech základních typů a rozhraní dané definice TypeRef, abyste zkontrolovali, jestli je některá z nich rovna této instanci.The assignability check is done by traversing all the base types and interfaces of the given TypeRef to check if any of them are equal to this instance. V takovém případě je aplikace CLR požádána o kontrolu přiřazení, která spustí zatížení sestavení.Should that fail, the CLR is asked to check for assignability which will trigger an assembly load.

Platí pro