ConnectedServiceProviderContext.InitializeUpdateContext(IVsHierarchyItem) Metoda

Definice

InitializeUpdateContext vloží aktuálně připojenou relaci služby v režimu aktualizace.InitializeUpdateContext puts the current connected service session in update mode. To umožňuje zprostředkovatelům aktualizovat připojenou službu, která již v projektu existuje.This allows providers to update a connected service that already exists in the project.

public:
 abstract void InitializeUpdateContext(Microsoft::VisualStudio::Shell::IVsHierarchyItem ^ serviceFolder);
public abstract void InitializeUpdateContext (Microsoft.VisualStudio.Shell.IVsHierarchyItem serviceFolder);
abstract member InitializeUpdateContext : Microsoft.VisualStudio.Shell.IVsHierarchyItem -> unit
Public MustOverride Sub InitializeUpdateContext (serviceFolder As IVsHierarchyItem)

Parametry

serviceFolder
IVsHierarchyItem

IVsHierarchyItem, který představuje složku obsahující ConnectedService.jsv souboru.The IVsHierarchyItem that represents the folder that contains the ConnectedService.json file. Toto je složka v kořenové složce artefaktů služby – tj. odkazy na služby pro projekty .NET nebo služby pro projekty JavaScriptu.This is a folder under the "Service Artifacts Root Folder" - i.e. "Service References" for .Net projects or "services" for JavaScript projects.

Výjimky

Zadaná složka není platnou složkou připojené služby.The specified folder isn't a valid connected service folder. Nemá platnou ConnectedService.jssouboru s porovnávacím souborem ProviderId.It doesn't have a valid ConnectedService.json file with a matching ProviderId.

UpdateContext je již inicializován.The UpdateContext is already initialized.

Platí pro