AdoDotNetConnectionProperties.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner(PropertyDescriptor) Metoda

Definice

Načte objekt, který obsahuje vlastnost popsanou zadaným popisovačem vlastnosti.Retrieves an object that contains the property described by the specified property descriptor.

 virtual System::Object ^ System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ pd) = System::ComponentModel::ICustomTypeDescriptor::GetPropertyOwner;
object ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner (System.ComponentModel.PropertyDescriptor pd);
override this.System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> obj
Function GetPropertyOwner (pd As PropertyDescriptor) As Object Implements ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner

Parametry

pd
PropertyDescriptor

PropertyDescriptorPředstavuje vlastnost, jejíž vlastník má být nalezen.A PropertyDescriptor representing the property whose owner is to be found.

Návraty

Object

Vrátí Object představující vlastníka zadané vlastnosti.Returns an Object representing the owner of the specified property.

Implementuje

Platí pro