DataViewHierarchyAccessor.GetObjectIdentifier(Int32) Metoda

Definice

Načte identifikátor specifický pro zdroj dat objektu přidruženého k uzlu, který odpovídá zadanému ID položky.Retrieves the data-source-specific identifier of the object associated with the node matching the specified item ID.

public:
 cli::array <System::Object ^> ^ GetObjectIdentifier(int itemId);
public object[] GetObjectIdentifier (int itemId);
member this.GetObjectIdentifier : int -> obj[]
Public Function GetObjectIdentifier (itemId As Integer) As Object()

Parametry

itemId
Int32

ID položky uzlu, pro který by měl být načten identifikátor objektu.The item ID of the node for which the object identifier should be retrieved.

Návraty

Object[]

Vrátí identifikátor specifický pro zdroj dat objektu přidruženého k uzlu, který odpovídá zadanému ID položky.Returns the data-source-specific identifier of the object associated with the node matching the specified item ID.

Výjimky

Zadaný identifikátor itemId je neplatný.The specified itemId is invalid.

Platí pro