DkmStackHash164.Thread Vlastnost

Definice

Vlákno, pro které mezipaměť platí.

         Toto rozhraní API se zavedlo v aktualizaci Visual Studio 16 Update 4 (DkmApiVersion. VS16Update4).
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmThread ^ Thread { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmThread ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmThread Thread { get; }
member this.Thread : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmThread
Public ReadOnly Property Thread As DkmThread

Hodnota vlastnosti

DkmThread

Platí pro