DkmClrAppDomain.GetMetaDataBytesPtr(String, UInt32) Metoda

Definice

Získejte ukazatel na nezpracované bajty metadat modulu manifestu v požadovaném sestavení, které nebylo načteno do procesu laděného procesu. Poznámka: Tato hodnota ukazatele se stane neplatnou, pokud/když se skutečný modul načte do procesu laděného procesu nebo pokud je doména aplikace uvolněná.

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 14 RTM (DkmApiVersion. VS14RTM).

public:
 IntPtr GetMetaDataBytesPtr(System::String ^ AssemblyName, [Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % Size);
public IntPtr GetMetaDataBytesPtr (string AssemblyName, out uint Size);
member this.GetMetaDataBytesPtr : string * uint32 -> nativeint
Public Function GetMetaDataBytesPtr (AssemblyName As String, ByRef Size As UInteger) As IntPtr

Parametry

AssemblyName
String

Pro Plně kvalifikovaný název sestavení, které se má načíst.

Size
UInt32

Mimo Velikost vyrovnávací paměti metadat.

Návraty

IntPtr

Mimo Ukazatel na vyrovnávací paměť metadat.

Výjimky

CORDB_E_MISSING_METADATA označuje, že sestavení nebylo nalezeno nebo nebylo načteno.

Platí pro