DkmClrAppDomain.Name Vlastnost

Definice

Název domény AppDomain.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ Name { Platform::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Hodnota vlastnosti

String

Vrací objekt String.

Platí pro