DkmClrCaughtExceptionInformation.Name Vlastnost

Definice

Název výjimky.

         Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ Name { Platform::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro