DkmClrCaughtExceptionInformation.Process Vlastnost

Definice

DkmProcess představuje cílový proces, který se právě ladí. Ladicí program ladění procesů, takže se jedná o základní jednotku ladění. DkmProcess může představovat systémový proces nebo virtuální proces, jako je například Mini výpisy.

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmProcess ^ Process { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmProcess ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmProcess Process { get; }
member this.Process : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmProcess
Public ReadOnly Property Process As DkmProcess

Hodnota vlastnosti

DkmProcess

Platí pro