DkmClrCaughtExceptionInformation.Thread Vlastnost

Definice

DkmThread představuje vlákno spuštěné v cílovém procesu.DkmThread represents a thread running in the target process.

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).This API was introduced in Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion.VS12RTM).

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmThread ^ Thread { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmThread ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmThread Thread { get; }
member this.Thread : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmThread
Public ReadOnly Property Thread As DkmThread

Hodnota vlastnosti

DkmThread

Platí pro