DkmClrCodePath.Name Vlastnost

Definice

Volitelné Název konkrétního jazyka pro cestu kódu, pokud existuje.[Optional] The language-specific name of the code path, if any.

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 15 RTM (DkmApiVersion. VS15RTM).This API was introduced in Visual Studio 15 RTM (DkmApiVersion.VS15RTM).

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ Name { Platform::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro