DkmClrInstructionAddress.ILOffset Vlastnost

Definice

ILOffset je index instrukcí IL, který tato adresa představuje.ILOffset is the index of the IL instruction that this address represents. Tato hodnota může být nastavená na UInt32. MaxValue pro instrukci, která je v dané metodě, ale není vázaná na konkrétní instrukci IL.This value may be set to UInt32.MaxValue for an instruction that is within the given method, but not tied to a particular IL instruction. Používá se pro nativní instrukce CLR, které se nemapují na instrukci IL.This is used for CLR native instructions that don't map to an IL instruction. (ICorDebugILFrame:: getip – indikuje MAPPING_UNMAPPED_ADDRESS).(ICorDebugILFrame::GetIP indicates MAPPING_UNMAPPED_ADDRESS).

public:
 property System::UInt32 ILOffset { System::UInt32 get(); };
public:
 property unsigned int ILOffset { unsigned int get(); };
public uint ILOffset { get; }
member this.ILOffset : uint32
Public ReadOnly Property ILOffset As UInteger

Hodnota vlastnosti

UInt32

Vrací objekt UInt32.Returns UInt32.

Platí pro