DkmProductionConnection.StartAgent(String, String, Guid) Metoda

Definice

Spustí proces agenta se přesměrování vstupu a výstupu.Start an agent process with input and output redirected.

Toto rozhraní API se zavedlo v aktualizaci Visual Studio 15 Update 2 (DkmApiVersion. VS15Update2).This API was introduced in Visual Studio 15 Update 2 (DkmApiVersion.VS15Update2).

public:
 Microsoft::VisualStudio::Debugger::DefaultPort::DkmProductionAgent ^ StartAgent(System::String ^ AgentCommand, System::String ^ CommandLineParameters, Guid VsService);
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DefaultPort.DkmProductionAgent StartAgent (string AgentCommand, string CommandLineParameters, Guid VsService);
member this.StartAgent : string * string * Guid -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.DefaultPort.DkmProductionAgent
Public Function StartAgent (AgentCommand As String, CommandLineParameters As String, VsService As Guid) As DkmProductionAgent

Parametry

AgentCommand
String

Pro Cesta ke spustitelnému souboru agenta.[In] The path of the agent executable. Cesta bude obsahovat rozbalené proměnné prostředí.The path will have environment variables expanded.

CommandLineParameters
String

Pro Parametry příkazového řádku, které se mají předat agentovi.[In] The command line parameters to pass to the agent.

VsService
Guid

Pro Identifikátor GUID služby VS, který odesílá obsah zápisů do STDOUT.[In] The Guid of the VS service to send the contents of writes to stdout to.

Návraty

DkmProductionAgent

Mimo Instance DkmProductionAgent, která představuje tohoto agenta.[Out] The DkmProductionAgent instance that represents this agent.

Platí pro