DkmGetSymbolNameForAddressAsyncResult.ErrorCode Vlastnost

Definice

Z volajícího byl vrácen kód HRESULT.HRESULT code returned from the caller. Tato akce bude DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), pokud byla operace zrušena před dokončením zpracování.This will be DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B) if the operation was canceled before processing was complete.

public:
 property int ErrorCode { int get(); };
public int ErrorCode { get; }
member this.ErrorCode : int
Public ReadOnly Property ErrorCode As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Platí pro