KnownMonikers.PYClassLibrary Vlastnost

Definice

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker PYClassLibrary { Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker PYClassLibrary { get; }
member this.PYClassLibrary : Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker
Public Shared ReadOnly Property PYClassLibrary As ImageMoniker

Hodnota vlastnosti

ImageMoniker

Platí pro