FilteredObservableCollection<T>.Count Vlastnost

Definice

Získá počet prvků v kolekci.Gets the number of items in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet prvků v kolekci.The number of items in the collection.

Implementuje

Poznámky

Pokud je kolekce filtrovaná, jedná se o počet položek v seznamu filtrovaných položek, jinak počet položek v podkladovém seznamu.If the collection is being filtered, this is the number of items in the filtered list, otherwise the number of items in the underlying list.

Platí pro