TextDocumentIdentifier.Uri Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví identifikátor URI textového dokumentu.Gets or sets the URI of the text document.

public:
 property Uri ^ Uri { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
[Newtonsoft.Json.JsonConverter(typeof(Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.DocumentUriConverter))]
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="uri")]
public Uri Uri { get; set; }
[<Newtonsoft.Json.JsonConverter(typeof(Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.DocumentUriConverter))>]
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="uri")>]
member this.Uri : Uri with get, set
Public Property Uri As Uri

Hodnota vlastnosti

Uri
Atributy
Newtonsoft.Json.JsonConverterAttribute DataMemberAttribute

Platí pro