ILocalFileLogger.FullLogPath Vlastnost

Definice

Získá úplnou cestu k souboru protokolovacího nástroje.Gets full logger file path

public:
 property System::String ^ FullLogPath { System::String ^ get(); };
public string FullLogPath { get; }
member this.FullLogPath : string
Public ReadOnly Property FullLogPath As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro