IBootstrapperPackage.ProductCode Vlastnost

Definice

Získá jedinečný identifikátor balíčku.Gets the unique identifier of the package.

public:
 property System::String ^ ProductCode { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ ProductCode { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(2)]
public string ProductCode { get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(2)>]
member this.ProductCode : string
Public ReadOnly Property ProductCode As String

Hodnota vlastnosti

String

Jedinečný identifikátor balíčkuThe unique identifier of the package.

Atributy

Platí pro