ModelingBindingSource.RemoveAt(Int32) Metoda

Definice

Odebere položku na zadaném indexu v seznamu.Removes the item at the specified index in the list.

public:
 override void RemoveAt(int index);
public override void RemoveAt (int index);
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Overrides Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Z nuly vycházející index položky k odebrání.The zero-based index of the item to remove.

Výjimky

Vyvolá se v případě, že je příznak vlastnost AllowRemove nastaven na hodnotu false.Occurs if the AllowRemove flag is set to false.

Platí pro