LineSegment.StartIndex Vlastnost

Definice

Získá index počátečního bodu v hraničních bodech pro LinkShape.Get the index of the start point in the LinkShape's edge points.

public:
 property int StartIndex { int get(); };
public int StartIndex { get; }
member this.StartIndex : int
Public ReadOnly Property StartIndex As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Platí pro