NodeShape.Expand Metoda

Definice

Rozroste NodeShape tak, aby odpovídal všem jeho vnořeným dětem.Grows the NodeShape to fit all of its nested children. Tuto možnost lze volat pouze v rámci transakce.This can only be called from within a transaction.

protected:
 virtual void Expand();
protected virtual void Expand ();
abstract member Expand : unit -> unit
override this.Expand : unit -> unit
Protected Overridable Sub Expand ()

Platí pro