DiagramHasShapeMapsSerializer.XmlTagName Vlastnost

Definice

Toto je název značky XML, který slouží k serializaci instance třídy DiagramHasShapeMaps.This is the XML tag name used to serialize an instance of DiagramHasShapeMaps.

public:
 virtual property System::String ^ XmlTagName { System::String ^ get(); };
[get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough]
public override string XmlTagName { get; }
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.XmlTagName : string
Public Overrides ReadOnly Property XmlTagName As String

Hodnota vlastnosti

String
Atributy

Platí pro