DomainRelationshipSerializer.CalculateQualifiedName(DomainXmlSerializerDirectory, ModelElement) Metoda

Definice

Tato metoda vypočítá moniker na danou instanci doménový vztah.This method calculates a moniker to a given DomainRelationship instance.

public:
 override System::String ^ CalculateQualifiedName(Microsoft::VisualStudio::Modeling::DomainXmlSerializerDirectory ^ directory, Microsoft::VisualStudio::Modeling::ModelElement ^ element);
public override string CalculateQualifiedName (Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainXmlSerializerDirectory directory, Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement element);
override this.CalculateQualifiedName : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainXmlSerializerDirectory * Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement -> string
Public Overrides Function CalculateQualifiedName (directory As DomainXmlSerializerDirectory, element As ModelElement) As String

Parametry

directory
DomainXmlSerializerDirectory

Adresář pro vyhledání serializátoru na základě typu prvku modelu.Directory to look up serializer based on model element type.

element
ModelElement

Instance doménový vztah, pro kterou se má vypočítat kvalifikovaný názevDomainRelationship instance to calculate qualified name for.

Návraty

String

Plně kvalifikovaný moniker řetězce pro instanci doménový vztahA fully qualified string moniker to the DomainRelationship instance.

Platí pro