XmlRelationshipData Třída

Definice

Doménová třída XmlRelationshipData definuje, jak jsou v XML serializovány odkazy konkrétního doménového vztahu.

public ref class XmlRelationshipData sealed : Microsoft::VisualStudio::Modeling::DslDefinition::XmlElementData
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DescriptionResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.XmlRelationshipData.Description", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DisplayNameResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.XmlRelationshipData.DisplayName", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelOwner(typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel))]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainObjectId("955c4774-b941-4da9-bc98-2d546032f13f")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState(Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState.Enabled)]
[System.CLSCompliant(true)]
public sealed class XmlRelationshipData : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.XmlElementData
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DescriptionResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.XmlRelationshipData.Description", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DisplayNameResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.XmlRelationshipData.DisplayName", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelOwner(typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel))>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainObjectId("955c4774-b941-4da9-bc98-2d546032f13f")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState(Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState.Enabled)>]
[<System.CLSCompliant(true)>]
type XmlRelationshipData = class
    inherit XmlElementData
Public NotInheritable Class XmlRelationshipData
Inherits XmlElementData
Dědičnost
Atributy

Konstruktory

XmlRelationshipData(Partition, PropertyAssignment[])

Konstruktor

XmlRelationshipData(Store, PropertyAssignment[])

Konstruktor

Pole

DomainClassId

ID třídy domény XmlRelationshipData

HasCustomMonikerSerializationDomainPropertyId

ID vlastnosti domény HasCustomMonikerSerialization

IsRoleElementNameTrackingDomainPropertyId

ID vlastnosti domény IsRoleElementNameTracking

IsUseFullFormTrackingDomainPropertyId

ID vlastnosti domény IsUseFullFormTracking

OmitElementDomainPropertyId

ID vlastnosti domény OmitElement

RoleElementNameDomainPropertyId

ID vlastnosti domény RoleElementName

UseFullFormDomainPropertyId

ID vlastnosti domény UseFullForm

Vlastnosti

ClassData

Získá nebo nastaví ClassData. Data třídy XML definující data elementu.

(Zděděno od XmlElementData)
DomainRelationship

Získá nebo nastaví doménový vztah. Vztah, ke kterému se vztahují data konfigurace serializace XML.

HasCustomMonikerSerialization

Získá nebo nastaví hodnotu vlastnosti Domain HasCustomMonikerSerialization. Při hodnotě true může uživatel přizpůsobit způsob, jakým je moniker reprezentován v serializovaném formátu.

Id

Jedinečný identifikátor tohoto elementu

(Zděděno od ModelElement)
IsActive

Vrátí hodnotu true, pokud je element aktuálně aktivní v rámci modelu, false, pokud byl prvek odstraněn nebo se právě odstraňuje.

(Zděděno od ModelElement)
IsDeleted

Má prvek odstraněný z modelu. (Odstraněné elementy nejsou okamžitě zničeny, aby příkaz Undo mohl zrušit odstranění elementu.)

(Zděděno od ModelElement)
IsDeleting

Má prvek odstraněný z modelu. (Odstraněné elementy nejsou okamžitě zničeny, aby příkaz Undo mohl zrušit odstranění elementu.)

(Zděděno od ModelElement)
IsRoleElementNameTracking

Získá nebo nastaví hodnotu vlastnosti Domain IsRoleElementNameTracking. Pokud je nastavena hodnota true, vlastnost RoleElementName sleduje další data v definici DSL.

IsUseFullFormTracking

Získá nebo nastaví hodnotu vlastnosti Domain IsUseFullFormTracking. Pokud je nastavena hodnota true, vlastnost UseFullForm sleduje další data v definici DSL.

Notes

Získá nebo nastaví hodnotu vlastnosti doména poznámky. Neformální poznámky přidružené k tomuto elementu

(Zděděno od DomainElement)
OmitElement

Získá nebo nastaví hodnotu vlastnosti Domain OmitElement. Při hodnotě true se ve schématu vynechá značka XML odpovídající zdrojové roli.

Order

Vrátí index tohoto XmlElementData v kolekci XmlClassData. ElementData.

(Zděděno od XmlElementData)
Partition

Získá nebo nastaví instanci oddílu, která obsahuje tento element.

(Zděděno od ModelElement)
RoleElementName

Získá nebo nastaví hodnotu vlastnosti Domain RoleElementName. Název elementu XML, který je odvozen ze zdrojové role. Výchozí hodnota je název vlastnosti.

Store

Získat instanci úložiště obsahující tento prvek.

(Zděděno od ModelElement)
UseFullForm

Získá nebo nastaví hodnotu vlastnosti Domain UseFullForm. V případě hodnoty true jsou odkazy vztahu serializovány v jejich plném formátu.

Metody

CanMerge(ProtoElementBase, ElementGroupPrototype)

Vrací hodnotu určující, zda lze do tohoto elementu přidat zdrojový element reprezentovaný zadaným kořenovým ProtoElement.

(Zděděno od ModelElement)
ChooseMergeTarget(ElementGroup)

Získá ModelElement, který se má použít jako cíl pro proces sloučení elementu.
Tato operace je volána procesem sloučení, pokud je tento prvek cílem sloučení.
To poskytuje tento prvek s příležitostí ke změně cíle na jinou hodnotu než na sebe.

(Zděděno od ModelElement)
ChooseMergeTarget(ElementGroupPrototype)

Získá ModelElement, který se má použít jako cíl pro proces sloučení ElementGroupPrototype..
Tato operace je volána procesem sloučení, pokud je tento prvek cílem sloučení.
To poskytuje tento prvek s příležitostí ke změně cíle na jinou hodnotu než na sebe.

(Zděděno od ModelElement)
Copy()

Vytvoří kopii elementu v modelu.

(Zděděno od ModelElement)
Copy(IEnumerable<Guid>)

Vytvoří kopii elementu v modelu.

(Zděděno od ModelElement)
Delete()

Odstraní prvek z modelu.

(Zděděno od ModelElement)
Delete(Guid[])

Odstraní prvek z modelu.

(Zděděno od ModelElement)
GetDomainClass()

Získá nejvíc odvozenou doménovou třídu pro tento element.

(Zděděno od ModelElement)
GetRoleCollection<TCollection,TElement>(Guid)

Získá nebo vytvoří kolekci propojených elementů.

(Zděděno od ModelElement)
MergeConfigure(ElementGroup)

Volá se procesem sloučení, který umožňuje, aby se tento prvek modelu sám nakonfiguroval hned poté, co proces sloučení v relaci s cílovým elementem.

(Zděděno od ModelElement)
MergeDisconnect(ModelElement)

Provede operaci opakem k MergeRelate, tj. odpojí daný prvek od aktuálního typu (odebere propojení vytvořená MergeRelate).

(Zděděno od ModelElement)
MergeRelate(ModelElement, ElementGroup)

Volá se sloučením procesu k vytvoření vztahu mezi tímto cílovým elementem a zadaným zdrojovým elementem. Obvykle je mezi cílovým elementem (nadřazeným) a zdrojovým prvkem (podřízeným) vytvořen vztah nadřazený-podřízený. je však možné vytvořit libovolný vztah.

(Zděděno od ModelElement)
OnCopy(ModelElement)

Volá se, když se vytvoří kopie elementu. Metoda je volána u duplicitního prvku.

(Zděděno od ModelElement)
OnDeleted()

Volá se modelem po odstranění elementu.

(Zděděno od ModelElement)
OnDeleting()

Voláno modelem před odstraněním elementu.

(Zděděno od ModelElement)
OnResurrected()

Volá se modelem po obnoven elementu (zpátky do úložiště).

(Zděděno od ModelElement)
OnRolePlayerPositionChanged(DomainRoleInfo, ElementLink, Int32, Int32)

Virtuální metoda, která oznamuje, že se změnila pozice aktéra role

(Zděděno od ModelElement)
OnRolePlayerPositionChanging(DomainRoleInfo, ElementLink, Int32, Int32)

Virtuální metoda pro upozorňování, když se změní pozice aktéra role

(Zděděno od ModelElement)

Explicitní implementace rozhraní

IMergeElements.CanMerge(ProtoElementBase, ElementGroupPrototype) (Zděděno od ModelElement)
IMergeElements.ChooseMergeTarget(ElementGroup) (Zděděno od ModelElement)
IMergeElements.ChooseMergeTarget(ElementGroupPrototype) (Zděděno od ModelElement)
IMergeElements.MergeConfigure(ElementGroup) (Zděděno od ModelElement)
IMergeElements.MergeDisconnect(ModelElement) (Zděděno od ModelElement)
IMergeElements.MergeRelate(ModelElement, ElementGroup) (Zděděno od ModelElement)

Metody rozšíření

AddExtension(ModelElement, DomainClassInfo)

Rozšíření tohoto ModelElementu s nově vytvořeným rozšířením zadaného typu domény. Je-li prvek již rozšířením tohoto typu, bude vyvolána událost InvalidOperationException.

AddExtension(ModelElement, ExtensionElement)

Rozšíření tohoto ModelElementu pomocí konkrétního rozšíření. Pokud již prvek obsahuje rozšíření stejného typu, bude vyvolána událost InvalidOperationException.

AddExtension(ModelElement, Guid)

Rozšíření tohoto ModelElement s nově vytvořeným rozšířením identifikovaného typu domény. Je-li prvek již rozšířením tohoto typu, bude vyvolána událost InvalidOperationException.

AddExtension(ModelElement, Type)

Rozšíření tohoto ModelElement s nově vytvořeným rozšířením zadaného typu. Je-li prvek již rozšířením tohoto typu, bude vyvolána událost InvalidOperationException.

AddExtension<T>(ModelElement)

Rozšíření tohoto ModelElement s nově vytvořeným rozšířením určitého typu. Pokud již prvek obsahuje rozšíření stejného typu, bude vyvolána událost InvalidOperationException.

GetAllExtensions(ModelElement)

Vrátí vyčíslitelné, který provádí první průchod v rámci stromu elementů rozšíření vložených v tomto ModelElement.

GetBaseElement(ModelElement)

Vrátí kořen Virtual MEL, ve kterém se účastní zadaný ModelElement.

GetExtension(ModelElement, DomainClassInfo)
GetExtension(ModelElement, Guid)
GetExtension(ModelElement, Type)

Získá ExtensionElement zadaného typu z dostupných rozšíření tohoto ModelElement. Pokud element nemá takové rozšíření, bude vyvolána chybová událost InvalidOperationException.

GetExtension<T>(ModelElement)

Získá ExtensionElement zadaného typu z dostupných rozšíření tohoto ModelElement. Pokud element nemá takové rozšíření, bude vyvolána chybová událost InvalidOperationException.

IsExtendedBy(ModelElement, DomainClassInfo)

Dotaz, zda je tento ModelElement aktuálně rozšířen o ExtensionElement určitého typu.

IsExtendedBy(ModelElement, Guid)

Dotaz, zda je tento ModelElement aktuálně rozšířen o ExtensionElement určitého typu.

IsExtendedBy(ModelElement, Type)

Dotaz, zda je tento ModelElement aktuálně rozšířen o ExtensionElement určitého typu.

RemoveExtension(ModelElement, DomainClassInfo)

Odebere všechna rozšíření zadaného ModelElement, která jsou konkrétního typu.

RemoveExtension(ModelElement, ExtensionElement)

Odebere zadané ExtensionElement z rozšíření této ModelElement.

RemoveExtension(ModelElement, Guid)

Odebere všechna rozšíření zadaného ModelElement, která jsou konkrétního typu.

RemoveExtension(ModelElement, Type)

Odebrat jakékoli rozšíření tohoto ModelElementu, které je konkrétního typu.

TryGetExtension(ModelElement, DomainClassInfo)
TryGetExtension(ModelElement, Guid)
TryGetExtension(ModelElement, Type)
TryGetExtension<T>(ModelElement)

Získá ExtensionElement zadaného typu z dostupných rozšíření tohoto ModelElement. Pokud tento prvek nemá žádné takové rozšíření, výsledek bude null.

CanDelete(ModelElement, Guid[])

Odstraní prvek z modelu.

GetLocks(ModelElement)

Získá příznaky zámku pro tento element. To bude zahrnovat jakékoli zámky povolené na oddílu, který obsahuje element.

IsLocked(ModelElement, Locks)

Testuje, jestli má tento element nějakou zadanou sadu zámků.

SetLocks(ModelElement, Locks)

Nastavit příznaky zámku tohoto elementu

Platí pro