RedoStackFlushedEventArgs Třída

Definice

Argumenty události pro událost RedoStackFlushedEvent args for the RedoStackFlushed event.

public ref class RedoStackFlushedEventArgs : EventArgs
public class RedoStackFlushedEventArgs : EventArgs
type RedoStackFlushedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class RedoStackFlushedEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
RedoStackFlushedEventArgs

Konstruktory

RedoStackFlushedEventArgs(Boolean)

KonstruktorConstructor

Vlastnosti

IsUndoStackAltered

Určuje, zda byl také změněn zásobník akcí zpět.Indicates if the undo stack was also altered.

Platí pro