ModelExplorerTreeContainer.SelectedRole Vlastnost

Definice

Vrátí aktuálně vybranou roli v okně Průzkumníka.Returns the role currently selected in the explorer window. Vrátí hodnotu null, pokud není vybrána žádná role.Returns null if no role is selected.

protected:
 property Microsoft::VisualStudio::Modeling::DomainRoleInfo ^ SelectedRole { Microsoft::VisualStudio::Modeling::DomainRoleInfo ^ get(); };
protected Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainRoleInfo SelectedRole { get; }
member this.SelectedRole : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainRoleInfo
Protected ReadOnly Property SelectedRole As DomainRoleInfo

Hodnota vlastnosti

DomainRoleInfo

Platí pro