Source.OnUserDataChange(Guid, Object) Metoda

Definice

Volá se, když se v textové vyrovnávací paměti změnila uživatelská data.Called when user data has been changed in a text buffer.

public:
 virtual void OnUserDataChange(Guid % riidKey, System::Object ^ vtNewValue);
public virtual void OnUserDataChange (ref Guid riidKey, object vtNewValue);
abstract member OnUserDataChange : Guid * obj -> unit
override this.OnUserDataChange : Guid * obj -> unit
Public Overridable Sub OnUserDataChange (ByRef riidKey As Guid, vtNewValue As Object)

Parametry

riidKey
Guid

Identifikátor GUID představující hodnotu, která byla změněna.The GUID representing the value that was changed.

vtNewValue
Object

VariantObsahující novou hodnotu.A Variant containing the new value.

Implementuje

Poznámky

Textová vyrovnávací paměť může mít k sobě přidruženou řadu uživatelsky nastavitelných hodnot.A text buffer can have a number of user-settable values associated with it. Každá hodnota je identifikována jedinečným identifikátorem GUID.Each value is identified by a unique GUID. Pokaždé, když je jedna z těchto hodnot změněna voláním SetData metody v IVsUserData rozhraní, OnUserDataChange je volána metoda.Whenever one of these values is changed with a call to the SetData method in the IVsUserData interface, the OnUserDataChange method is called.

Základní metoda nedělá nic.The base method does nothing.

Platí pro