EnvironmentColors.StatusBarNoSolutionBrushKey Vlastnost

Definice

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ StatusBarNoSolutionBrushKey { Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ get(); };
public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ StatusBarNoSolutionBrushKey { Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Shell.ThemeResourceKey StatusBarNoSolutionBrushKey { get; }
member this.StatusBarNoSolutionBrushKey : Microsoft.VisualStudio.Shell.ThemeResourceKey
Public Shared ReadOnly Property StatusBarNoSolutionBrushKey As ThemeResourceKey

Hodnota vlastnosti

ThemeResourceKey

Vrací objekt ThemeResourceKey.Returns ThemeResourceKey.

Platí pro