StartPageColors.StartPageListItemTextBrushKey Vlastnost

Definice

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ StartPageListItemTextBrushKey { Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ get(); };
public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ StartPageListItemTextBrushKey { Microsoft::VisualStudio::Shell::ThemeResourceKey ^ get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Shell.ThemeResourceKey StartPageListItemTextBrushKey { get; }
member this.StartPageListItemTextBrushKey : Microsoft.VisualStudio.Shell.ThemeResourceKey
Public Shared ReadOnly Property StartPageListItemTextBrushKey As ThemeResourceKey

Hodnota vlastnosti

ThemeResourceKey

Platí pro