ProjectIdentifier.Identifier Vlastnost

Definice

Získá identifikátor projektu.Gets the project identifier. Obvykle se jedná o identifikátor GUID projektu.This is usually the project GUID.

public:
 property System::String ^ Identifier { System::String ^ get(); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Order=2)]
public string Identifier { get; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Order=2)>]
member this.Identifier : string
Public ReadOnly Property Identifier As String

Hodnota vlastnosti

String
Atributy

Platí pro