NameChangedEventArgs Třída

Definice

Představuje třídu argumentů události pro NameChanged událost.Represents the event arguments class for the NameChanged event.

public class NameChangedEventArgs : EventArgs
Dědičnost
NameChangedEventArgs

Konstruktory

NameChangedEventArgs(String)

Inicializuje novou instanci NameChangedEventArgs třídy se starou hodnotou pro typ nasazení.Initializes a new instance of the NameChangedEventArgs class with the old value for the deployment type.

Vlastnosti

OldName

Získá nebo nastaví Name hodnotu vlastnosti před změnou.Gets or sets the Name property value before the change.

Platí pro