CodeContainerStorageManager.AddOrUpdateAsync(CodeContainer, CancellationToken) Metoda

Definice

Přidá nebo aktualizuje záznamy prostředí pro zadanou sadu codeContainer .Adds or updates the records of the Shell for the supplied codeContainer. Také přenese přidružené k roamingu Remote .Also roams the associated Remote if any.

public System.Threading.Tasks.Task<int> AddOrUpdateAsync (Microsoft.VisualStudio.Shell.CodeContainerManagement.CodeContainer codeContainer, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member AddOrUpdateAsync : Microsoft.VisualStudio.Shell.CodeContainerManagement.CodeContainer * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<int>
override this.AddOrUpdateAsync : Microsoft.VisualStudio.Shell.CodeContainerManagement.CodeContainer * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<int>
Public Function AddOrUpdateAsync (codeContainer As CodeContainer, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of Integer)

Parametry

codeContainer
CodeContainer

Kontejner, který se má přidat nebo aktualizovatThe container to be added or updated

cancellationToken
CancellationToken

Token zrušeníCancellation token

Návraty

Task<Int32>

Číslo revize přiřazené k této změněThe revision number assigned to this change

Implementuje

Výjimky

Vyvolána codeContainer , pokud má hodnotu null.Thrown if codeContainer is null.

Platí pro