BeforeOpenProjectEventArgs Třída

Definice

Argumenty události pro událost BeforeOpenProject

public ref class BeforeOpenProjectEventArgs : EventArgs
public class BeforeOpenProjectEventArgs : EventArgs
type BeforeOpenProjectEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class BeforeOpenProjectEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
BeforeOpenProjectEventArgs

Konstruktory

BeforeOpenProjectEventArgs(Guid, Guid, String)

Vytvoří instanci nové instance třídy BeforeOpenProjectEventArgs.

Vlastnosti

Filename

Získá název souboru projektu.

Project

Získá identifikátor GUID projektu.

ProjectType

Načte identifikátor GUID typu projektu.

Platí pro