HierarchyEventArgs Třída

Definice

Argumenty události pro události hierarchie

public ref class HierarchyEventArgs : EventArgs
public class HierarchyEventArgs : EventArgs
type HierarchyEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class HierarchyEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
HierarchyEventArgs
Odvozené

Konstruktory

HierarchyEventArgs(IVsHierarchy)

Vytvoří instanci nové instance HierarchyEventArgs pro určenou hierarchii.

Vlastnosti

Hierarchy

Získá hierarchii.

Platí pro