IVsLaunchPad.ExecBatchScript(String, String, UInt32, IVsOutputWindowPane, UInt32, UInt32, String, IVsLaunchPadEvents, String[]) Metoda

Definice

Vytvoří dočasný dávkový soubor, který se má provést s výstupem do podokna výstup v integrovaném vývojovém prostředí (IDE).Creates a temporary batch file to be executed with output piped to an output pane in the IDE.

public:
 int ExecBatchScript(System::String ^ pszBatchFileContents, System::String ^ pszWorkingDir, System::UInt32 lpf, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsOutputWindowPane ^ pOutputWindowPane, System::UInt32 nTaskItemCategory, System::UInt32 nTaskItemBitmap, System::String ^ pszTaskListSubcategory, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsLaunchPadEvents ^ pVsLaunchPadEvents, cli::array <System::String ^> ^ pbstrOutput);
public:
 int ExecBatchScript(Platform::String ^ pszBatchFileContents, Platform::String ^ pszWorkingDir, unsigned int lpf, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsOutputWindowPane ^ pOutputWindowPane, unsigned int nTaskItemCategory, unsigned int nTaskItemBitmap, Platform::String ^ pszTaskListSubcategory, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsLaunchPadEvents ^ pVsLaunchPadEvents, Platform::Array <Platform::String ^> ^ pbstrOutput);
int ExecBatchScript(std::wstring const & pszBatchFileContents, std::wstring const & pszWorkingDir, unsigned int lpf, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsOutputWindowPane const & pOutputWindowPane, unsigned int nTaskItemCategory, unsigned int nTaskItemBitmap, std::wstring const & pszTaskListSubcategory, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsLaunchPadEvents const & pVsLaunchPadEvents, std::Array <std::wstring const &> const & pbstrOutput);
public int ExecBatchScript (string pszBatchFileContents, string pszWorkingDir, uint lpf, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsOutputWindowPane pOutputWindowPane, uint nTaskItemCategory, uint nTaskItemBitmap, string pszTaskListSubcategory, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsLaunchPadEvents pVsLaunchPadEvents, string[] pbstrOutput);
abstract member ExecBatchScript : string * string * uint32 * Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsOutputWindowPane * uint32 * uint32 * string * Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsLaunchPadEvents * string[] -> int
Public Function ExecBatchScript (pszBatchFileContents As String, pszWorkingDir As String, lpf As UInteger, pOutputWindowPane As IVsOutputWindowPane, nTaskItemCategory As UInteger, nTaskItemBitmap As UInteger, pszTaskListSubcategory As String, pVsLaunchPadEvents As IVsLaunchPadEvents, pbstrOutput As String()) As Integer

Parametry

pszBatchFileContents
String

pro Řetězec obsahující text, který má být zapsán do dávkového souboru.[in] String containing the text to be written to the batch file.

pszWorkingDir
String

pro Pracovní adresář, který je předán CreateProcess prostředím.[in] Working directory that is passed to CreateProcess by the environment. Může být null .Can be null.

lpf
UInt32

pro Příznaky panelu pro spuštění[in] Launch pad flags. Hodnoty jsou odebírány z _LAUNCHPAD_FLAGS výčtu.Values are taken from the _LAUNCHPAD_FLAGS enumeration.

pOutputWindowPane
IVsOutputWindowPane

pro Ukazatel na IVsOutputWindowPane rozhraní, které vytvořil CreatePane(Guid, String, Int32, Int32) .[in] Pointer to the IVsOutputWindowPane interface created by CreatePane(Guid, String, Int32, Int32).

nTaskItemCategory
UInt32

pro Kategorie položky úkolu, pokud lpf je nastavena na LPF_PipeStdoutToTaskList .[in] Task item category, if lpf is set to LPF_PipeStdoutToTaskList. Hodnoty jsou odebírány z VSTASKCATEGORY výčtu.Values are taken from the VSTASKCATEGORY enumeration.

nTaskItemBitmap
UInt32

pro Rastrový obrázek položky úkolu lpf je-li parametr nastaven na LPF_PipeStdoutToTaskList hodnotu.[in] Task item bitmap if lpf is set to LPF_PipeStdoutToTaskList is specified. Hodnoty jsou odebírány z _vstaskbitmap výčtu.Values are taken from the _vstaskbitmap enumeration.

pszTaskListSubcategory
String

pro Určuje novou podkategorii seznamu úkolů, která se má vytvořit, je-li lpf nastavena na hodnotu LPF_PipeStdoutToTaskList je zadáno.[in] Specifies a new task list subcategory to be created if lpf is set to LPF_PipeStdoutToTaskList is specified. Nová podkategorie se používá pro řazení a seskupení v podokně úloh.The new subcategory is used for sorting and grouping in the task pane.

pVsLaunchPadEvents
IVsLaunchPadEvents

pro Ukazatel na IVsLaunchPadEvents rozhraní.[in] Pointer to the IVsLaunchPadEvents interface.

pbstrOutput
String[]

[out] true , pokud byl vygenerován veškerý výstup.[out] true if all output was generated. Může být null .Can be null.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Poznámky

Podpis COMCOM Signature

Z vsshell. idl:From vsshell.idl:

HRESULT IVsLaunchPad::ExecBatchScript( 
   [in] LPCOLESTR pszBatchFileContents, 
   [in] LPCOLESTR pszWorkingDir, 
   [in] LAUNCHPAD_FLAGS lpf, 
   [in] IVsOutputWindowPane *pOutputWindowPane, 
   [in] ULONG nTaskItemCategory, 
   [in] ULONG nTaskItemBitmap, 
   [in] LPCOLESTR pszTaskListSubcategory, 
   [in] IVsLaunchPadEvents *pVsLaunchPadEvents, 
   [out] BSTR *pbstrOutput 
); 

Platí pro