IVsUICollection.get_Count(UInt32) Metoda

Definice

Vrátí počet položek v kolekci.

public:
 int get_Count([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pnCount);
public int get_Count (out uint pnCount);
abstract member get_Count :  -> int
Public Function get_Count (ByRef pnCount As UInteger) As Integer

Parametry

pnCount
UInt32

mimo Umístění, kde se má vrátit počet položek

Návraty

Int32

Vrátí S_OK, pokud byl vrácen počet.

Platí pro