IVsUserContext.IsDirty(Int32) Metoda

Definice

Určuje, zda se změnil kontext uživatele v kontejneru kontextu nebo podkontextu.Determines whether the user context has changed in the context or subcontext bag.

public:
 int IsDirty([Runtime::InteropServices::Out] int % pfDirty);
int IsDirty([Runtime::InteropServices::Out] int & pfDirty);
public int IsDirty (out int pfDirty);
abstract member IsDirty : int -> int
Public Function IsDirty (ByRef pfDirty As Integer) As Integer

Parametry

pfDirty
Int32

[out, retval] trueV případě, že se změnil kontext uživatele.[out, retval] If true, then the user context has changed. Pokud je false , kontext uživatele zůstane beze změny.If false, then the user context is unchanged.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Poznámky

Podpis COMCOM Signature

Z Context. idl:From context.idl:

HRESULT IVsUserContext::IsDirty(  
   [out, retval] BOOL * pfDirty  
);  

Použijte IVsUserContext.IsDirty metodu k určení, zda se změnil kontext uživatele a SetDirty metoda, která má označovat, že obsah kontejneru kontextu byl změněn.Use the IVsUserContext.IsDirty method to determine whether the user context has changed and the SetDirty method to flag that the contents of the context bag have changed.

Platí pro