IVsXMLMemberDataCallBack.GetDisplayNameForTag(UInt32, String, String) Metoda

Definice

Získá zobrazované jméno.Gets the display name.

public:
 int GetDisplayNameForTag(System::UInt32 nTagType, System::String ^ wszBufferIn, [Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % pbstrBufferOut);
int GetDisplayNameForTag(unsigned int nTagType, std::wstring const & wszBufferIn, [Runtime::InteropServices::Out] std::wstring const & & pbstrBufferOut);
public int GetDisplayNameForTag (uint nTagType, string wszBufferIn, out string pbstrBufferOut);
abstract member GetDisplayNameForTag : uint32 * string * string -> int
Public Function GetDisplayNameForTag (nTagType As UInteger, wszBufferIn As String, ByRef pbstrBufferOut As String) As Integer

Parametry

nTagType
UInt32

__XMLMEMBERDATA_TAGTYPE hodnota určující typ značky__XMLMEMBERDATA_TAGTYPE value specifying the tag type

wszBufferIn
String

Název značkyThe tag name

pbstrBufferOut
String

Zobrazovaný název značkyThe display name for the tag

Návraty

Int32

Platí pro