ProvideExtensibleUIContextRuleAttribute.Register(RegistrationAttribute+RegistrationContext) Metoda

Definice

Volá se, aby se tento atribut zaregistroval s daným kontextem.Called to register this attribute with the given context. Kontext obsahuje umístění, kam se mají umístit informace o registraci.The context contains the location where the registration information should be placed. obsahuje také typ, který se zaregistruje, a informace o cestě.it also contains such as the type being registered, and path information.

public:
 override void Register(Microsoft::VisualStudio::Shell::RegistrationAttribute::RegistrationContext ^ context);
 override void Register(Microsoft::VisualStudio::Shell::RegistrationAttribute::RegistrationContext const & context);
public override void Register (Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext context);
override this.Register : Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext -> unit
Public Overrides Sub Register (context As RegistrationAttribute.RegistrationContext)

Parametry

context
RegistrationAttribute.RegistrationContext

KontextThe context.

Platí pro