ProvideStaticToolboxItemAttribute.Formats Vlastnost

Definice

Získá formáty.Gets the formats.

public:
 property System::String ^ Formats { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ Formats { Platform::String ^ get(); };
public string Formats { get; }
member this.Formats : string
Public ReadOnly Property Formats As String

Hodnota vlastnosti

String

Formáty.The formats.

Platí pro